Statut

Statut Związku Zawodowego Pracowników Socjalnych
(zarejestrowany dn. 29.11.2006. w KRS nr: 0000268615)


Rozdział I

Postanowienia ogólne

§1

1. Związek Zawodowy Pracowników Socjalnych jest dobrowolną, samorządną i niezależną organizacją powołaną do reprezentowania oraz ochrony praw i interesów zawodowych i socjalno-bytowych swoich członków.

2. Związek przyjmuje nazwę: Związek Zawodowy Pracowników Socjalnych.

§2

Siedzibą Związku jest Łódź. Siedziba Zarządu Głównego jest zlokalizowana w mieście, które wskazuje Przewodniczący Zarządu Głównego Związku Zawodowego Pracowników Socjalnych.

§3

Zakresem swego działania Związek obejmuje wszystkich pracowników socjalnych zatrudnionych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, niezależnie od podstawy stosunku pracy i aktualnie wykonywanego zawodu czy pełnionej funkcji oraz pracowników socjalnych, którzy przeszli na emeryturę, rentę lub stali się bezrobotni w rozumieniu przepisów o zatrudnieniu.

§4

Związek Zawodowy Pracowników Socjalnych ma osobowość prawną i działa poprzez organy statutowe. Osobowość prawną posiadają także wszystkie struktury Związku: Regiony i zakładowe/międzyzakładowe organizacje związkowe.

§5

Związek Zawodowy Pracowników Socjalnych działa na podstawie statutu, zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej, Ustawą o Związkach Zawodowych i innymi ustawami oraz konwencjami międzynarodowymi.

§6

Związek Zawodowy Pracowników Socjalnych jest samorządny, niezależny i samodzielny w swej działalności od administracji rządowej, samorządu terytorialnego i innych organizacji.

§7

Związek Zawodowy Pracowników Socjalnych może tworzyć lub przystępować do regionalnych lub ogólnokrajowych federacji i organizacji międzyzwiązkowych.

§8

Członkiem Związku może zostać pracownik socjalny w rozumieniu paragrafu 3, bez względu na formę własności zakładu pracy, w którym jest zatrudniony i podstawę stosunku pracy; który był zatrudniony w zakładzie pracy i przeszedł na emeryturę, rentę lub stał się bezrobotny w rozumieniu przepisów o zatrudnieniu.

Rozdział II

Cele i zadania Związku

§1

Celami Związku są:

1. Reprezentacja i obrona godności swoich członków.

2. Obrona interesów zawodowych, materialnych i socjalnych członków Związku Zawodowego Pracowników Socjalnych.

3. Obrona praw pracowniczych w zakresie wykonywanej pracy zawodowej, statusu materialnego, bezpieczeństwa i higieny pracy.

4. Prezentowanie stanowiska wobec administracji zakładów pracy zatrudniających członków Związku Zawodowego Pracowników Socjalnych, administracji państwowej, samorządu terytorialnego i innych organizacji.

5. Realizacja innych zadań wynikających z przepisów o związkach zawodowych, rozwiązywaniu sporów zbiorowych, z prawa pracy i ratyfikowanych konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy.

§2

Do zadań Związku Zawodowego Pracowników Socjalnych należy :

1. Zajmowanie stanowiska w indywidualnych sprawach pracowniczych w zakresie unormowanym przepisami prawa pracy.

2. Zajmowanie stanowiska w sprawach dotyczących zbiorowych interesów i praw członków Związku Zawodowego Pracowników Socjalnych.

3. Uzgadnianie z pracodawcą:

- zasad wykorzystania funduszu socjalnego,

- zasad przyznawania członkom Związku świadczeń z funduszu socjalnego,

- zasad gospodarowania funduszem wynagrodzeń i związanej z nim polityki płacowej w zakładzie,

- ustaleń i zmian systemu wynagradzania oraz związanych z nim regulaminów: premiowania, nagradzania i awansowania.

4. Współdziałanie z Państwową Inspekcją Pracy oraz innymi organizacjami pracowniczymi w zakresie społecznej inspekcji pracy.

5. Dbanie o godne warunki życia członków Związku Zawodowego Pracowników Socjalnych.

6. Sprawowanie społecznej kontroli nad przestrzeganiem przepisów prawa pracy oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przez zakład pracy zatrudniający członków Związku Zawodowego Pracowników Socjalnych.

7. Sprawowanie kontroli nad realizacją polityki płacowej i socjalnej uzgodnionej z dyrekcjami zakładów pracy zatrudniających członków Związku Zawodowego

8. Uzgadnianie z dyrektorami zakładów pracy zatrudniających członków Związku Zawodowego Pracowników Socjalnych Regulaminu Pracy, zakresu obowiązków pracowników i rozkładu czasu pracy na zasadach określonych w Kodeksie Pracy.

9. Opiniowanie corocznych planów rzeczowo-finansowych zakładów pracy oraz ich wykonania.

§3

Do osiągnięcia powyższych celów Związek Zawodowy Pracowników Socjalnych dąży poprzez:

1. współdziałanie z administracją rządową, samorządową, pracodawcami oraz organizacjami zawodowymi, społecznymi i politycznymi,

2. opiniowanie projektów aktów prawnych tj. zarządzeń i rozporządzeń administracji samorządowej i rządowej dotyczących praw i interesów pracowniczych,

3. współdziałanie ze służbami bhp oraz Państwową Inspekcją Pracy,

4. rozwiązywanie powstałych sporów z pracodawcami, administracją samorządową i rządową na zasadach określonych w ustawie o rozwiązywaniu sporów zbiorowych,

5. współdziałanie z innymi organizacjami związkowymi w kraju i za granicą,

6. prowadzenie działalności gospodarczej,

7. prowadzenie kasy zapomogowo-pożyczkowej dla członków Związku,

8. tworzenie funduszy celowych, na które mogą składać się:

- składki członkowskie,

- darowizny, zapisy, dotacje, subwencje,

- dochody z majątku Związku,

- dochody z działalności gospodarczej.

9. działalność szkoleniową.

§4

Związek Zawodowy Pracowników Socjalnych może podjąć się obrony indywidualnych praw pracownika nie zrzeszonego w Związku, jeżeli pracownik zwróci się o taką pomoc. Decyzję w powyższej sprawie podejmuje właściwy terytorialnie Zarząd Regionu.

Rozdział III

Prawa i obowiązki członków Związku Zawodowego Pracowników Socjalnych

§1

1. Członkostwo nabywa się z chwilą podjęcia przez Zarząd Główny Związku uchwały o przyjęciu w poczet członków, po uprzednim złożeniu pisemnej deklaracji.

2. Negatywna decyzja Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków Związku nie może być spowodowana względami religijnymi, rasowymi, politycznymi ani przynależnością kandydata do partii politycznej, organizacji społecznej lub zawodowej czy innego związku zawodowego.

§2

Członkostwo ustaje wskutek:

- dobrowolnego wystąpienia.

- skreślenia z listy członków na skutek niepłacenia składek poprzez okres trzech miesięcy (na mocy uchwały Zarządu Głównego Związku Zawodowego Pracowników Socjalnych, od której przysługuje odwołanie do decyzji Walnego Zebrania Delegatów w terminie jednego miesiąca od daty doręczenia decyzji),

- wykluczenia za nieprzestrzeganie statutu lub inne wykroczenia na szkodę Związku (na mocy uchwały Zarządu Głównego Związku Zawodowego Pracowników Socjalnych, od której przysługuje odwołanie do decyzji Walnego Zebrania Delegatów w terminie jednego miesiąca od daty doręczenia decyzji),

- śmierci.

§3

Członek ma prawo:

- uczestniczyć w zebraniach Związku,

- wybierać i być wybieranym do wszystkich organów Związku,

- oceniać działalność Związku,

- występować z wnioskami i postulatami do organów Związku Zawodowego Pracowników Socjalnych,

- korzystać z pomocy organów Związku w ochronie swych praw i interesów pracowniczych,

- korzystać z pomocy materialnej udzielanej przez Związek Zawodowy Pracowników Socjalnych.

§4

Członek Związku obowiązany jest:

- brać udział w pracach Związku,

- przestrzegać statutu i uchwał organów Związku,

- regularnie opłacać składki,

- solidarnie udzielać pomocy innym członkom Związku.

Rozdział IV

Organy krajowe Związku Zawodowego Pracowników Socjalnych

§1

1. Organami krajowymi Związku są:

1. Walne Zebranie Delegatów,

2. Zarząd Główny Związku,

3. Główna Komisja Rewizyjna.

2. Kadencja wszystkich organów Związku trwa cztery lata.

§2

1. Uchwały wszystkich organów Związku zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 2/3 ogółu członków tych organów, z wyjątkiem sytuacji szczególnych określonych w niniejszym statucie.

2. Obrady organów Związku są protokołowane.

3. Wszystkie organy Związku zobowiązane są do składania członkom Związku wyjaśnień i sprawozdań ze swej działalności w trybie określonym przez Walne Zebranie Delegatów.

§3

1. Organy pochodzą z wyboru.

2. Wybory odbywają się w oparciu o następujące zasady: - nie ogranicza się liczby kandydatów,

- głosuje sie na poszczególnych kandydatów,

- głosowania są tajne,

- funkcji w organach Związku nie może pełnić kadra kierownicza zakładu pracy zatrudniającego członków Związku.

§4

Mandat członka organów Związku wygasa przed upływem kadencji w przypadku: - ustania członkostwa,

- rezygnacji z mandatu,

- odwołania z zajmowanego stanowiska przez Walne Zebranie Delegatów.

Rozdział V

Walne Zebranie Delegatów

§1

1. Najwyższym organem Związku jest Walne Zebranie Delegatów.

2. Zarząd Główny Związku Zawodowego Pracowników Socjalnych zwołuje Walne Zebranie Delegatów i za pośrednictwem Zarządów Regionów powiadamia członków Związku o terminie, regulaminie i porządku obrad co najmniej dwa tygodnie przed ustaloną datą zebrania.

3. W Walnym Zebraniu Delegatów biorą udział z prawem głosu delegaci wybrani przez Regionalne Zebrania Delegatów na okres kadencji według zasad określonych w ordynacji wyborczej Związku.

4. Osoby zaproszone przez statutowe organy Związku mają prawo uczestniczyć w obradach z głosem doradczym.

5. Kadencja delegata trwa cztery lata.

6. Walne Zebranie Delegatów obraduje co najmniej raz na cztery lata.

7. Obradami Walnego Zebrania Delegatów kieruje przewodniczący, jego zastępca lub inny członek Zarządu Związku Zawodowego Pracowników Socjalnych zgodnie z regulaminem obrad.

8. Walne Zebranie Delegatów jest prawomocne i zdolne do podejmowania uchwał, jeżeli zostało prawidłowo zwołane oraz jeżeli bierze w nim udział nie mniej niż 2/3 wybranych delegatów.

- W przypadku stwierdzenia liczby delegatów mniejszej niż 2/3 wybranych delegatów, zwołuje się Walne Zebranie Delegatów w drugim terminie, w godzinę po pierwszym, co należy zaznaczyć w zawiadomieniu. W tym przypadku Walne Zebranie Delegatów jest prawomocne i zdolne do podejmowania uchwał, jeżeli bierze w nim udział co najmniej 1/2 wybranych delegatów.

- W przypadku stwierdzenia na zwołanym w drugim terminie w powyższy sposób Walnym Zebraniu Delegatów, liczby delegatów mniejszej niż 1/2 wybranych delegatów odwołuje sie Walne Zebranie Delegatów zwołane w drugim terminie i wyznacza sie kolejny termin zwołania Walnego Zebrania Delegatów w okresie nie krótszym niż 2 tygodnie. Zwołane w ten sposób Walne Zebranie Delegatów jest prawomocne i zdolne do podejmowania uchwał, jeżeli bierze w nim udział nie mniej niż 1/2 wybranych delegatów.

Zmiany w statucie można uchwalić jedynie wówczas gdy większość delegatów wybranych na Walne Zebranie Delegatów (powyżej 50%) wypowie się za taką zmianą.

§2

1. Walne Zebranie Delegatów:

- uchwala regulamin obrad Walnego Zebrania Delegatów, działania Komisji Rewizyjnej oraz działania i obrad Zarządu,

- ustala program działania Związku,

- ustala skład liczbowy i zakres kompetencji Zarządu Głównego oraz Głównej Komisji Rewizyjnej Związku,

- wybiera i odwołuje członków Zarządu Głównego Związku Zawodowego Pracowników Socjalnych oraz członków Głównej Komisji Rewizyjnej, - zatwierdza budżet Związku,

- uchwala ordynację wyborczą do organów Związku oraz sposób wybierania delegatów na okres kadencji,

- rozpatruje i zatwierdza sprawozdanie Zarządu Głównego Związku Zawodowego Pracowników Socjalnych oraz Komisji Rewizyjnej,

- na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej udziela lub odmawia udzielenia Zarządowi Głównemu absolutorium za okres kadencji,

- uchwala zmiany w statucie,

- decyduje o rozwiązaniu Związku.

2. Zarząd Główny Związku Zawodowego Pracowników Socjalnych wybierany jest przez Walne Zebranie Delegatów.

3. Przewodniczącego, wiceprzewodniczącego oraz skarbnika Zarządu Głównego wybierają spośród siebie członkowie Zarządu.

§3

1. Na mocy uchwały Zarządu Głównego Związku Zawodowego Pracowników Socjalnych lub Głównej Komisji Rewizyjnej lub na pisemny wniosek 1/4 ogólnej liczby członków Związku Zawodowego Pracowników Socjalnych Zarząd Główny zobowiązany jest do wyznaczenia terminu Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów nie później niż w ciągu 5 dni od dnia podjęcia uchwały lub dnia zgłoszenia wniosku.

2. Datę oraz porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów, uwzględniający tematy zapisane we wniosku członków lub uchwale, o których mowa w § 3 ustęp 1, Zarząd podaje do wiadomości członków Związku nie później niż tydzień przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów i nie później niż 2 tygodnie od dnia zgłoszenia wniosku.

Rozdział VI

Zarząd Główny Związku

§1

1. Zarząd Główny Związku Zawodowego Pracowników Socjalnych jest władzą nadrzędną wobec Zarządów Regionów.

2. Zarząd Główny Związku Zawodowego Pracowników Socjalnych składa się z członków wybranych przez Walne Zebranie Delegatów lub Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów, w liczbie określonej przez to zebranie.

3. Zarząd Główny:

- kieruje działalnością bieżącą Związku, określając cele i zadania Związku,

- realizuje uchwały Walnego Zebrania Delegatów,

- zwołuje Walne Zebranie Delegatów, którego termin oraz porządek obrad podaje do wiadomości członków Związku co najmniej dwa tygodnie przed datą rozpoczęcia obrad,

- negocjuje z administracją rządową i samorządową w sprawach funkcjonowania i finansowania pomocy społecznej na terenie działania Związku Zawodowego Pracowników Socjalnych,

- organizuje działania prawne i akcje protestacyjne dla popierania postulatów związkowych w przypadku sporów zbiorowych,

- dokonuje bieżącej wykładni postanowień statutu i uchwał Walnego Zebrania Delegatów,

- współpracuje z regionami i ogólnokrajowymi organizacjami i federacjami związkowymi oraz z innymi związkami na terenie zakładu pracy,

- w przypadku dobrowolnego ustąpienia Przewodniczącego Związku w trakcie trwania jego kadencji, wybiera spośród siebie p.o. Przewodniczącego Związku który ma wszelkie kompetencje przewodniczącego i pełni tę funkcję do czasu najbliższego Walnego Zebrania Delegatów,

- wybiera spośród siebie funkcyjnych członków Zarządu: przewodniczącego, wiceprzewodniczącego, skarbnika, sekretarza.

4. Zarząd zbiera się w zależności od potrzeb, nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy, w posiedzeniach Zarządu mogą uczestniczyć z głosem doradczym zaproszone osoby.

5. Zasady pracy Zarządu Głównego Związku Zawodowego Pracowników Socjalnych:

- w uzasadnionych przypadkach Zarząd Główny Związku Zawodowego Pracowników Socjalnych deleguje członków ZZPS spoza Zarządu Głównego Związku Zawodowego Pracowników Socjalnych do prowadzenia rozmów i negocjacji z przedstawicielami rządu oraz instytucji i innych organizacji,

- Zarząd Główny Związku Zawodowego Pracowników Socjalnych deleguje do prac osoby nie będące członkami Związku Zawodowego Pracowników Socjalnych w ramach powoływanych do działania w jego imieniu komisji eksperckich,

- decyzje podejmuje Zarząd Główny Związku Zawodowego Pracowników Socjalnych jako całość, większością głosów jego członków uprawnionych,

- odpowiedzialność za podejmowane decyzje oraz ich konsekwencje ponosi Zarząd Główny Związku Zawodowego Pracowników Socjalnych również jako całość.

Rozdział VII

Główna Komisja Rewizyjna

§1

Główna Komisja Rewizyjna Związku składa się z członków Związku wybranych przez Walne Zebranie Delegatów w liczbie określonej przez to zebranie.

§2

1. Komisja wybiera ze swego grona przewodniczącego.

2. Członkowie Komisji nie mogą być członkami Zarządu Głównego Związku Zawodowego Pracowników Socjalnych.

3. Posiedzenia Komisji powinny odbywać się co najmniej raz na 6 miesięcy.

4. Do zadań Komisji należy:

- kontrolowanie działalności Zarządu Głównego Związku Zawodowego Pracowników Socjalnych, realizacji uchwał wszystkich organów Związku oraz gospodarki finansowej i majątkowej Związku,

- przedkładanie Walnemu Zebraniu Delegatów sprawozdań ze swej działalności,

- przedkładanie Walnemu Zebraniu Delegatów wniosku o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu Związku,

- rozpatrywanie sprawozdań Regionalnych Komisji Rewizyjnych.

5. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w działaniu Zarządu, Komisja Rewizyjna może:

- wydawać zarządzenia naprawcze, które są obowiązujące dla Zarządu Głównego lub Regionalnego,

- wystąpić do Zarządu Głównego o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów,

- wystąpić z wnioskiem do Walnego Zebrania Delegatów lub Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów o odwołanie całego Zarządu lub poszczególnych jego członków.

Rozdział VIII

Organy regionalne Związku Zawodowego Pracowników Socjalnych

§1

1. Podstawową jednostką terytorialną Związku Zawodowego Pracowników Socjalnych jest Region. Region ma osobowość prawną. Utworzenie oraz zmiany zasięgu działania Regionu wymagają wniosku zainteresowanych stron i akceptacji Zarządu Głównego Związku Zawodowego Pracowników Socjalnych.

2. Władzami regionalnymi Związku są:

- Regionalne Zebranie Delegatów,

- Zarząd Regionu,

- Regionalna Komisja Rewizyjna.

3. Delegaci na Regionalne Zebranie Delegatów wybierani są na okres kadencji na zebraniach Zakładowych/Międzyzakładowych Organizacji Związkowych według zasad określonych w ordynacji wyborczej.

§2

1. Do kompetencji Regionalnego Zebrania Delegatów należy:

- uchwalanie programu działania organizacji regionalnej Związku,

- podejmowanie uchwał wiążących dla wszystkich struktur Związku działających w Regionie, z wyjątkiem tych, których podejmowanie zostało wyraźnie zastrzeżone dla innych władz i organizacji przedstawicielskich,

- ustalenie składu liczbowego i zakresu kompetencji Zarządu Regionu oraz Regionalnej Komisji Rewizyjnej Związku Zawodowego Pracowników Socjalnych,

- wybór przewodniczącego Regionu i ustalonej przez Regionalne Zebranie Delegatów liczby członków Zarządu Regionu oraz Regionalnej Komisji Rewizyjnej,

- zgodne z uchwałami Walnego Zebrania Delegatów określenie zasad gospodarki finansowej i majątkowej Regionu, wysokości składki członkowskiej i jej podziału oraz zatwierdzenie budżetu Regionu,

- rozpatrywanie sprawozdań Zarządu Regionu i Regionalnej Komisji Rewizyjnej oraz udzielenie Zarządowi Regionu absolutorium,

- wybór delegatów na Walne Zebranie Delegatów,

- ustalenie częstości i trybu zwoływania sesji zwyczajnej Regionalnego Zebrania Delegatów.

2. Żaden organ władzy regionalnej Związku Zawodowego Pracowników Socjalnych nie może podjąć uchwał sprzecznych z uchwałami Walnego Zebrania Delegatów.

3. Wybór przewodniczącego Regionu i ustalonej przez Regionalne Zebranie Delegatów liczby członków Zarządu Regionu oraz członków Regionalnej Komisji Rewizyjnej następuje w głosowaniu tajnym. Pozostałe uchwały zapadają w głosowaniu jawnym. Na żądanie 1/4 obecnych delegatów przewodniczący Regionalnego Zebrania Delegatów lub Nadzwyczajnego Regionalnego Zebrania Delegatów zarządza tajne głosowanie.

4. Regionalne Zebranie Delegatów w pierwszym terminie jest prawomocne i zdolne do podejmowania uchwał, jeżeli zostało prawidłowo zwołane oraz jeżeli bierze w nim udział co najmniej połowa ogólnej liczby członków (quorum) Regionu.

5. W przypadku braku quorum na Regionalnym Zebraniu Delegatów, zwołuje się Regionalne Zebranie Delegatów w drugim terminie, w godzinę po pierwszym, co należy zaznaczyć w zawiadomieniu.

6. Regionalne Zebranie Delegatów prawidłowo zwołane w drugim terminie jest zdolne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych członków.

7. Na mocy uchwały Zarządu Regionu, Regionalnej Komisji Rewizyjnej lub na pisemny wniosek 1/4 ogólnej liczby zarejestrowanych w Regionie członków Związku Zawodowego Pracowników Socjalnych Zarząd Regionu zobowiązany jest do wyznaczenia terminu Nadzwyczajnego Regionalnego Zebrania Delegatów i powiadomienia o tym Zarządu Głównego Związku Zawodowego Pracowników Socjalnych nie później niż w ciągu 5 dni od dnia podjęcia uchwały lub dnia zgłoszenia wniosku. Datę oraz porządek obrad Nadzwyczajnego Regionalnego Zebrania Delegatów uwzględniający tematy zapisane we wniosku członków lub uchwale Zarządu Regionu albo Regionalnej Komisji Rewizyjnej Zarząd Regionu podaje do wiadomości nie później niż tydzień przed terminem Nadzwyczajnego Regionalnego Zebrania Delegatów i nie później niż 2 tygodnie od dnia zgłoszenia wniosku.

8. Do kompetencji Nadzwyczajnego Regionalnego Zebrania Delegatów należy wybór regionalnych organów Związku.

Rozdział IX

Zarząd Regionu

§1

1. Zarząd Regionu jest władzą nadrzędną wobec zakładowych/międzyzakładowych organizacji związkowych.

2. W skład Zarządu Regionu wchodzą wybrani przez Regionalne Zebranie Delegatów lub Nadzwyczajne Regionalne Zebranie Delegatów przewodniczący i członkowie, którzy ze swego grona wybierają zastępcę przewodniczącego, sekretarza i skarbnika.

3. Zarząd Regionu:

- reprezentuje organizację regionalną wobec pracodawców, władz i organów administracji państwowej i gospodarczej, samorządu terytorialnego a także innych organizacji i instytucji właściwego regionu,

- kieruje bieżącą działalnością Związku zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Delegatów i wytycznymi Zarządu Głównego,

- podejmuje na wniosek Zakładowych/Międzyzakładowych Organizacji Związkowych decyzje w sprawie akcji protestacyjnych oraz występuje do Zarządu Głównego o podjęcie akcji protestacyjnych w innych wypadkach,

- koordynuje działalność istniejących w regionie jednostek organizacyjnych Związku,

- zwołuje Regionalne Zebranie Delegatów, którego termin i porządek obrad podaje do wiadomości członków Regionu co najmniej 2 tygodnie przed datą rozpoczęcia obrad,

- zarządza majątkiem regionu i regionalnymi funduszami Związku Zawodowego Pracowników Socjalnych,

- prowadzi działalność gospodarczą,

- zajmuje stanowisko w sprawach pracowniczych, a w szczególności w sprawach zatrudnienia i plac, warunków pracy i spraw socjalnych,

- udziela pomocy finansowej i rzeczowej członkom Związku Zawodowego Pracowników Socjalnych bądź taką pomoc organizuje.

4. Zarząd Regionu zbiera się w trybie określonym przez Regionalne Zebranie Delegatów.

Rozdział X

Regionalna Komisja Rewizyjna

§1

1. Regionalna Komisja Rewizyjna składa się z członków Związku Zawodowego Pracowników Socjalnych wybranych przez zwykłe lub Nadzwyczajne Regionalne Zebranie Delegatów w liczbie określonej przez to zebranie.

2. Komisja wybiera ze swego grona przewodniczącego.

3. Członek Regionalnej Komisji Rewizyjnej nie może pełnić innych funkcji związkowych na szczeblu regionalnym. Ponadto jest wyłączony z prac kontrolnych wobec struktury Związku, której jest członkiem.

4. Do zadań Regionalnej Komisji Rewizyjnej należy:

- kontrolowanie działalności zarządu Regionu w zakresie działalności finansowej i zgodności działania z postanowieniami statutu i uchwał Walnego oraz Regionalnego Zebrania Delegatów,

- przedkładanie Regionalnemu Zebraniu Delegatów sprawozdań ze swej działalności,

- przedkładanie Regionalnemu Zebraniu Delegatów wniosku o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Regionu,

- sprawowanie nadzoru nad Zakładowymi/Międzyzakładowymi Organizacjami Związkowymi.

5. W przypadku stwierdzania nieprawidłowości w działaniu Zarządu Regionalnego lub Zakładowych/Międzyzakładowych Organizacji Związkowych do kompetencji Regionalnej Komisji Rewizyjnej należy:

- wydawanie obowiązujących zarządzeń naprawczych,

- wystąpienie do Zarządu Regionu o zwołanie Nadzwyczajnego Regionalnego Zebrania Delegatów,

- wystąpienie do Regionalnego Zebrania Delegatów lub Nadzwyczajnego Regionalnego Zebrana Delegatów z wnioskiem o odwołanie całego Zarządu Regionu lub poszczególnych jego członków,

- odwołanie Zarządu Zakładowej/Międzyzakładowej Organizacji Związkowej w trybie określonym przez Zarząd Główny Związku zawodowego Pracowników Socjalnych.

Rozdział XI

Zakładowa / Międzyzakładowa Organizacja Związkowa

§1

1. Podstawową jednostką organizacyjną jest Zakładowa/Międzyzakładowa Organizacja Związkowa. Zarząd Zakładowej/Międzyzakładowej Organizacji Związkowej reprezentuje Związek na terenie zakładu pracy.

2. Zakładowa/Międzyzakładowa Organizacja Związkowa ma osobowość prawną.

§2

1. W zakładach, w których zatrudnieni są członkowie Związku Zawodowego Pracowników Socjalnych, powołuje się w trybie określonym przez Zarząd Główny Związku Zawodowego Pracowników Socjalnych Zakładową/Międzyzakładową Organizację Związkową, wybiera jej zarząd oraz przewodniczącego.

§3

1. Zarząd Zakładowej/Międzyzakładowej Organizacji Związkowej kieruje bieżącą działalnością Związku w zakładzie, a w szczególności:

- realizuje uchwały organów Związku Zawodowego Pracowników Socjalnych,

- reprezentuje Zakładową/Międzyzakładową Organizację Związkową wobec pracodawców, organów administracji państwowej, samorządu terytorialnego i innych organizacji i instytucji,

- współdziała z pracodawcą we wszystkich sprawach dotyczących warunków pracy i bytu członków Związku,

- zajmuje stanowisko we wszystkich sprawach wynikających ze stosunku pracy dotyczących członków Związku i podejmuje interwencje w koniecznym zakresie,

- uzgadnia z kierownictwem zakładu pracy zasady gospodarowania funduszem socjalnym oraz wynagrodzeń i nadzoruje sposób ich realizacji,

- uzgadnia z kierownictwem zakładu pracy regulamin pracy i premiowania oraz wszelkie zmiany w tym zakresie,

- współdziała z kierownictwem zakładu pracy przy ustalaniu rozkładu czasu pracy, zakresu czynności, planów urlopów itp.,

- wnioskuje o przyznanie przez Zarząd Regionalny Związku Zawodowego Pracowników Socjalnych pomocy materialnej w sprawach losowych członkom Związku,

- organizuje zebrania związkowe na terenie zakładu pracy.

2. Zarząd Zakładowej/Międzyzakładowej Organizacji Związkowej zbiera się nie rzadziej niż raz na trzy miesiące.

Rozdział XII

Źródła finansowania i sposób ustalania składek członkowskich

§1

Środki finansowe i majątek Związku pochodzą:

1.ze składek członkowskich,

2.z darowizn, dotacji, spadków i zapisów,

3.z dochodów z prowadzonej działalności gospodarczej,

4.z dochodów z majątku Związku.

§2

1. Członkowie Związku zobowiązani są do comiesięcznego płacenia składek członkowskich, z których finansowana jest działalność Związku.

2. Wysokość składki ustala Walne Zebranie Delegatów w uchwale finansowej, decydując o przeznaczeniu jej poszczególnych części na określone cele oraz określając zakres jej przekazywania poszczególnym jednostkom organizacyjnym Związku.

Rozdział XIII

Postanowienia końcowe

§1

1. Do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych pozostających w gestii Zarządu Głównego uprawnieni są: - Przewodniczący Zarządu Głównego,

- Skarbnik Zarządu Głównego,

- Wiceprzewodniczący Zarządu Głównego.

2. Do skutecznego złożenia oświadczenia woli konieczne jest łączne działanie dwóch osób, w tym Skarbnika.

3. W sprawach przekraczających zwykły zakres zarządzania majątkiem, a zwłaszcza w sprawach nabywania, zbywania i przekazywania trwałych środków majątkowych wymagana jest uchwała Walnego Zebrania Delegatów lub Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów.

§2

1. Do składania oświadczenia woli w sprawach majątkowych pozostających w gestii Regionu uprawnieni są: - Przewodniczący Zarządu Regionu, - Skarbnik Regionu, - Wiceprzewodniczący Zarządu Regionu.

2. Do skutecznego złożenia oświadczenia woli konieczne jest łączne działanie dwóch osób, w tym Skarbnika.

3. W sprawach przekraczających zwykły zakres zarządzania majątkiem, a zwłaszcza w sprawach nabywania, zbywania i przekazywania trwałych środków majątkowych wymagana jest uchwała Regionalnego Zebrania Delegatów lub Nadzwyczajnego Regionalnego Zebrania Delegatów.

4. Do składania oświadczenia woli w sprawach majątkowych pozostających w gestii Zakładowej/Międzyzakładowej Organizacji Związkowej uprawnieni są:

- Przewodniczący Zarządu Zakładowej/Międzyzakładowej Organizacji Związkowej,

- Skarbnik Zakładowej/Międzyzakładowej Organizacji Związkowej,

- Wiceprzewodniczący Zarządu Zakładowej/Międzyzakładowej Organizacji Związkowej.

5. Do skutecznego złożenia oświadczenia woli konieczne jest łączne działanie dwóch osób, w tym Skarbnika.

6. W sprawach przekraczających zwykły zakres zarządzania majątkiem, a zwłaszcza w sprawach nabywania, zbywania i przekazywania trwałych środków majątkowych wymagana jest uchwała Zebrania Członków Zakładowej/Międzyzakładowej Organizacji Związkowej.

§3

Cały majątek Związku służy realizacji i finansowaniu działalności statutowej Związku.

§4

W przypadku likwidacji Związku:

1. Czynności likwidacyjnych dokonuje Komisja Likwidacyjna powołana przez ostatnie Walne Zebranie Delegatów.

2. Cały majątek Związku Zawodowego Pracowników Socjalnych zostaje przekazany zgodnie z decyzją podjętą przez ostatnie Zebranie Delegatów.

3. Z przeprowadzonych czynności Komisja Likwidacyjna składa sprawozdanie we właściwym sądzie.