Deklaracja

-------------------------------------------------------------------------------------------

Związek Zawodowy

Pracowników Socjalnych

Deklaracja nr: .......

 

Deklaruję przynależność do Związku Zawodowego Pracowników Socjalnych w:

.........................................................................................................................................................

(nazwa zakładu pracy)

Nazwisko: ......................................................... Imię: ...................................................................

Data urodzenia: ................................................. Imię ojca: ...........................................................

Adres zamieszkania:...............................................................................Telefon:...........................

(kod, miasto, ulica)

Niniejszym zobowiązuję się do regularnego opłacania składek związkowych w wysokości zgodnej z aktualną Uchwałą Finansową Walnego

Zebrania Delegatów. Upoważniam przedstawicieli Zakładowej Organizacji Związkowej ZZPS w

................................................................................................................................................................................................................................

do wglądu w dokumenty płacowe dotyczące wysokości moich wynagrodzeń. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r.

(Dz. U. Nr 133 poz. 883) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w deklaracji wyłącznie dla wewnętrznych potrzeb

ZZPS. Jestem świadoma/y faktu, że przysługuje mi prawo wglądu do moich danych osobowych oraz ich poprawiania.

 

.....................................                                              .....................................

                  data                                                                          podpis

 

------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Wniosek do księgowości: Nazwisko i imię: .........................................................................

Proszę o potrącanie z mojego wynagrodzenia składki członkowskiej na rzecz Związku

Zawodowego Pracowników Socjalnych w: .................................................................................

w wysokości zgodnej z informacją przekazaną księgowości przez Zarząd ZOZ ZZPS.

.....................................                                              .....................................

                  data                                                                          podpis

 

 

Nr rachunku: 80 8980 0009 2019 0084 6565 0001

Wysokość składki 20,- PLN (miesięcznie)

 -------------------------------------------------------------------------------------------